Giới thiệu VOV4 – Hệ phát thanh Dân tộc:

Hệ Phát thanh Dân tộc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số, sản xuất các chương trình phát thanh về các vấn đề Dân tộc, miền núi bằng tiếng Phổ thông và sản xuất 30% tin bài cho 12 chương trình tiếng dân tộc thiểu số, nhằm tuyên truyền có hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.
Theo Quyết định của Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Hệ Phát thanh Dân tộc có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1-Tham mưu cho Tổng Giám đốc về định hướng phát triển phát thanh Dân tộc và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát thanh Dân tộc thiểu số của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2-Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch tài chính, nhân sự và tổ chức thực hiện sau khi được Tổng Giám đốc phê duyệt.
3-Tổ chức sản xuất một phần nội dung chương trình phát thanh hàng ngày cung cấp cho các chương trình phát thanh tiếng Dân tộc thiểu số và đầu mối hợp tác, trao đổi tin, bài giữa các chương trình trong Hệ và giữa Hệ Phát thanh Dân tộc với các Hệ Phát thanh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.
4-Tổ chức tiếp nhận, biên tập và phát sóng tại Hà Nội các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số; giúp Tổng Giám đốc theo dõi, nhận xét, đánh giá chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh và đề xuất định hướng nội dung tuyên truyền, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đột xuất theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc.
5-Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, kiểm thính viên nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, toàn diện và hiệu quả.
6-Liên hệ với các cơ quan, đơn vị hữu quan và các dịa phương nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, phối hợp nâng cao chất lượng nội dung chương trình phát thanh; thực hiện các hoạt động dịch vụ hợp pháp tạo nguồn thu.
7-Phối hợp với Ban Tổ chức cán bộ xây dựng công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ và thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
8-Trực tiếp quản lý về tổ chức, cán bộ, hồ sơ tài liệu, tài sản của đơn vị; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo phân cấp của Đài.
9-Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cán bộ, biên chế và tài chính theo phân cấp của Đài và quy định của pháp luật.
10-Tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh về các vấn đề dân tộc và miền núi bằng tiếng Phổ thông trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhằm tuyên truyền có hệ thống chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc
Phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc
Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, cùng phát triển; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
Với 12 chương trình phát thanh bằng 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số:
· Mông· Dao· Thái· Ê Đê· Jơ Rai· Ba Na· Xơ Đăng· K’ho· Chăm· Kh’mer· M’nông· Cơ Tu
4 chương trình phát thanh tiếng phổ thông
. Chương trình “Dân tộc và Phát triển” phát trên Hệ VOV1
. Chương trình “Các dân tộc Việt Nam trên đường hội nhập” phát trên Hệ VOV1
. Chương trình “Sắc mầu Dân tộc Việt Nam” phát trên hệ VOV2
. Chương trình “Tìm hiểu các Dân tộc Việt Nam” phát trên hệ VOV2

Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4 tuyên truyền có hệ thống, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về các vấn đề dân tộc.
VOV4 phản ánh toàn diện đời sống, kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, cùng phát triển; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong ngôi nhà Việt Nam.
Hệ Phát thanh Dân tộc VOV4 – Muôn mặt đời sống của đồng bào thiểu số – Những sắc màu văn hóa độc đáo…

Dưới đây là lịch phát sóng VOV4 – Hệ phát thanh Dân tộc:

Xem thêm:

Lịch phát sóng trên VOV1

Lịch phát sóng trên VOV2

Lịch phát sóng trên VOV3

Lịch phát sóng trên VOV5

Lịch phát sóng trên VOV Giao Thông

QUẢNG CÁO TRÊN VOV4

Liên hệ quảng cáo kênh VOV4

Công Ty CP Truyền Thông Thương Hiệu Việt Nam

Địa chỉ: P1305, tòa nhà N04, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.66.865.895   –    Hotline: 093.606.2626